Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”

  • 03 czerwca 2016

W dniach 19–20 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Jej organizatorami byli członkowie Zakładu Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw., dr Joanna Gomoliszek i dr Katarzyna Wodniak. Dodatkowo pomocą informatyczną służył dr Paweł Marzec.

Kierownik Katedry ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw. powitał wszystkich gości i życzył owocnych obrad. Następnie poprosił o przewodniczenie sesji otwierającej prof. Annę Kamler. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, która pogratulowała ciekawego pomysłu konferencyjnego. Debatę swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz rektorskich: prof. zw. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju oraz dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw. Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia.

Uczestnikami I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” byli przedstawiciele aż 28 ośrodków naukowych i bibliotecznych. Goście przybyli z takich miast jak: Białystok, Bydgoszcz, Dęblin, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra.

Celem Konferencji była chęć zaprezentowania szerokiego kontekstu ochrony zbiorów bibliotecznych w ujęciu interdyscyplinarnym. I rzeczywiście cel ten został osiągnięty, bowiem Konferencja okazała się forum ujmującym temat ochrony zbiorów w bardzo różnych aspektach. Najwięcej ilościowo referatów prezentowało ochronę zbiorów w ujęciu historycznym. Pozostałe referaty podzielone zostały na następujące sekcje: Konteksty ochrony zbiorów, Od konserwacji do digitalizacji i Modele, systemy, dobre praktyki czyli ochrona zbiorów w praktyce. W sumie zaprezentowano dziewiętnaście różnych spojrzeń na ochronę zbiorów bibliotecznych.

Na zakończenie drugiego dnia obrad podsumowania Konferencji dokonał prof. Ryszard Nowicki, który podkreślił, że ochrona zbiorów bibliotecznych jest zagadnieniem ważnym, ciekawym i wymagającym dalszych badań. Podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i wygłoszone referaty oraz obiecał opublikowanie referatów w tomie pokonferencyjnym. Kończąc dodał, że Zakład Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW ma zamiar kontynuować podjęty problem badawczy na kolejnych konferencjach naukowych.

 

Zdjęcia z konferencji: Joanna Kamińska, Katarzyna Mrotek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309