Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007 – 2010", Bydgoszcz 12.05.2010 r.

 • 17 stycznia 2010

W dniu 12 maja 2010 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007 – 2010. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Biblilogii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników najnowszych badań nad dawną książką i prasą. Jego ważną częścią była również możliwość omówienia problemów dotyczących nowych kierunków badań księgoznawczych i prasoznawczych.

Konferencja zgromadziła gości z różnych ośrodków z terenu całej Polski m.in.: Warszawy, Kielc czy Torunia.

W trakcie obrad swoje referaty zaprezentowało 15 respondentów. Program Konferencji obejmował dwie tematyczne sesje. Pierwsza dotyczyła dziejów książki, druga natomiast dziejów prasy.

W pierwszej części obrad swoje referaty przedstawili: ­

 • Dr Dariusz Spychała, Chrześcijaństwo i jego wpływ na rozwój kultury na Wschodzie Cesarstwa Rzymskiego na Przykładzie księgozbiorów Orygenesa, Pamfila i Euzebiusza z Cezarei

 • Dr hab. Zdzisław Kropidłowski, „Zgoda” i „Niezgoda” w „Księdze pamiątkowej korporacji czeladniczej piekarzy bułeczek i ciastkarzy z lat 1724-1768” ­

 • Mgr Łukasz Żywulski, Stan badań nad kolekcją starodruków pochodzących z biblioteki kościoła parafialnego w Galinach k. Bartoszyc

 • Dr Izabela Krasińska, Biblioteki rosyjskie w Królestwie Polskim w latach 1864-1915 (Zarys problematyki)

 • Dr Bernardeta Iwańska-Cieślik, Księgozbiór Karola Ludwiga Pollnera w świetle inwentarza z 1887 roku.

 • Dr Monika Olczak-Kardas, Książka dla nauczyciela w repertuarze wydawniczym „Naszej Księgarni” w latach 1921-1939

 • Dr hab. Ryszard Nowicki, Bydgoszcz jako miasto kultury książki ­ Dr Wanda A. Ciszewska, Badania nad ruchem wydawniczo-księgarskim na Pomorzu i Kujawach (w granicach województwa pomorskiego/bydgoskiego) po roku 1945

W drugiej części swoje referaty przedstawili: ­

 • Dr Elżbieta Pokorzyńska, Ikonografia drukarstwa doby druku ręcznego

 • Dr hab. Jolanta Chwastyk–Kowalczyk, Przegląd badań naukowych pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach za lata 2007 - 2009

 • Dr Jolanta Laskowska, „Dziennik Bałtycki” w latach 1945-1989

 • Mgr Magdalena Żmijkowska, Okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania „Panoramy Północy” (1957-1961) ­ Dr Kazimierz Adamczyk, Książka i prasa w ofercie Bydgoskiego Antykwariatu Naukowego

 • Mgr Monika Kubiak, Czy czasopisma akademickie mają rację bytu?

 • Dr Katarzyna Wodniak, „Marta” Elizy Orzeszkowej w oczach czytelniczek. Przegląd badań nad recepcją powieści.

Treści referatów stały się podstawą publikacji pokonferencyjnej, która została opublikowana pod redakcją Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały oraz Katarzyny Wodniak.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309